Druhá výzva v programe vyhlásená!

2.11.2023

Interreg Program dunajského regiónu (DRP) vyhlasuje druhú výzvu na predkladanie projektových návrhov. Táto výzva predstavuje vynikajúcu príležitosť pre potenciálnych žiadateľov predložiť svoje projektové návrhy a tak prispieť k rozvoju a spolupráci v dunajskom regióne.

Celková alokácia výzvy predstavuje 38 749 913,00 eur a je rozdelená medzi špecifické ciele.

Druhá výzva na predkladanie projektových návrhov zahŕňa nasledovné priority a špecifické ciele:

Špecifický cieľ 2.2

Podpora kapacít pre adaptáciu na klimatickú zmenu v dunajskom regióne a zvládania katastrof na nadnárodnej úrovni vo vzťahu k ekologickým rizikám, berúc do úvahy prístupy založené na fungovaní ekosystému

Špecifický cieľ 2.3

Udržateľná, integrovaná, nadnárodná správa vôd a sedimentov v povodí Dunaja zabezpečujúca dobrú kvalitu a kvantitu vôd a rovnováhu sedimentov

Špecifický cieľ 2.4

Ochrana a zachovanie biodiverzity v ekologických koridoroch a ekoregiónoch nadnárodného významu v dunajskom regióne

Špecifický cieľ 3.1

Dostupné, inkluzívne a efektívne trhy práce

Špecifický cieľ 3.2

Dostupné a inkluzívne kvalitné služby v oblasti vzdelávania, školení a celoživotného vzdelávania

Špecifický cieľ 3.3

Rozšírenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom vývoji, sociálnej inklúzii a sociálnych inováciách

Špecifický cieľ 4.2

Rozšírené inštitucionálne kapacity pre riadenie území a makroregiónu

 

Pozn.: priorita č. 1 – Inteligentnejší dunajský región, špecifického cieľa 2.1   (Podpora pre obnoviteľnú energiu v súlade so Smernicou (EÚ) 2018/2001, vrátane v nej stanovených kritérií udržateľnosti) a špecifického cieľa 4.1 (Podpora pre riadenie EUSDR) nie je súčasťou podpory v druhej výzve programu.

Výzva je jednokolová, na predkladanie projektových návrhov sa vyžaduje, aby žiadatelia pripravili a predložili úplný formulár projektovej žiadosti online prostredníctvom informačného systému – JEMS.

Návod ako pracovať v systéme JEMS a ako pripraviť projektovú žiadosť.


Výzva je otvorená od 2. novembra 2023 do 3. apríla 2024 (14:00 stredoeurópskeho času).


Kľúčové informácie o Programe dunajského regiónu 2021-2027:

 • Príspevok EÚ na projekty je 80% ERDF;
 • Použitie fondov Interreg (fondy ERDF, IPA a NDICI sú združené v jednom balíku);
 • Vedúci partneri môžu byť z krajín EÚ aj z krajín mimo EÚ (výnimka: ukrajinské organizácie sa môžu zúčastniť 2. výzvy na predkladanie návrhov len ako projektoví partneri);
 • Každý projekt musí zahŕňať minimálne troch projektových partnerov z troch rôznych krajín dunajského regiónu

Žiadatelia musia nahliadnuť do nasledujúcich dokumentov, aby mohli úspešne predložiť projektový návrh:

Kompletná dokumentácia k výzve vrátane príloh


Nové! 30.11.2023 bola spustená Platforma pre projektové partnerstvo Interreg Program dunajského regiónuktorá umožňuje nájsť projektových partnerov či zdieľať projektové nápady medzi rozličnými subjektmi v celom dunajskom regióne


Už zorganizované webináre pre projektových žiadateľov organizované zo strany Spoločného sekretariátu programu:

 1. Výskum a inovácie – 28.09.2023 - Zručnosti pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie - Záznam z podujatia + Prezentácia z podujatia
 2. Obnoviteľná energia - 28.09.2023 - Záznam z podujatia + Prezentácia z podujatia  
 3. Inštitucionálne kapacity pre územné a makroregionálne riadenie - 29.09.203 - Záznam z podujatia 
 4. Kultúra a trvalo udržateľný cestovný ruch – 06.10.2023 - Záznam z podujatia + Prezentácia z podujatia  
 5. Trhy práce a prístup ku kvalitnému zamestnaniu – 12.10.2023 - Záznam z podujatia + Prezentácia z podujatia 
 6. Vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie – 12.10.2023 - Záznam z podujatia + Prezentácia z podujatia 
 7. Prispôsobenie sa zmene klímy a predchádzanie rizikám katastrof; a prístup k vode a trvalo udržateľné hospodárenie s vodou – 13.11.2023 - Záznam z poduajtia + Prezentácia z podujatia
 8. Ochrana a zachovanie prírody a biodiverzity – 13.11.2023 - Záznam z podujatia + Prezentácia z podujatia

Webináre pre potenciálnych vedúcich partnerov (Lead Partners) organizované zo strany Spoločného sekretariátu programu:


Vlajkové národné podujatia týkajúce sa informovanosti o druhej výzve programu organizuje Národný kontaktný bod na Slovensku: