SEED MONEY FACILITY

Interreg Program dunajského regiónu (DRP) vyhlasuje výzvu v rámci Seed Money Facility.

Ide o špeciálny finančný nástroj počiatočného kapitálu dunajskej stratégie, známy ako Seed Money Facility (SMF), ktorý spúšťa možnosť predkladať projektové žiadosti – od 27. novembra 2023 do 3. apríla 2024 (14:00 SEČ)

Výzva Seed Money Facility predstavuje výzvu v rámci Interreg Program dunajského regiónu, ktorá prinesie finančné prostriedky na prípravu projektov v dvanástich prioritných oblastiach Stratégie EÚ pre dunajský región - dunajskej stratégie. Táto výzva prináša financovanie prípravy projektov, ktoré môžu byť neskôr podporené napr. z hlavných národných, cezhraničných alebo nadnárodných programov ako aj ďalších finančných nástrojov EÚ. Seed Money Facility je v podstate "projekt na prípravu projektov". Návrhy predložené v rámci výzvy musia byť zosúladené aspoň s jednou prioritnou oblasťou dunajskej stratégie a musia sa jasne zaoberať akčným plánom a cieľmi dunajskej stratégie.

Projekty v rámci SMF sú:

  • komplexné projekty, ktoré sú komplexné a zahŕňajú rôzne akcie/činnosti určené na oslovenie širokého rozsahu;
  • strategické – relevantné pre dunajský región, kde je relevantnosť spojená so základnými potrebami vyjadrenými štátmi dunajského regiónu a schválené monitorovacím výborom;
  • nadnárodné – účinok projektu by mal presahovať miestne/národné potreby a mal by riešiť širšiu dunajskú oblasť makroregionálnym prístupom.

Dokumenty k výzve:

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝZVY

Dokumentácia, ktorá je vyžadovaná v rámci „Application package“, je potrebné predložiť prostredníctvom systému JEMS do 3. aprila 2024, 14:00 SEČ:

Vzory dokumentov:

Dôležité odkazy:


Podpora pre potenciálnych žiadateľov poskytovaná počas Výzvy:

  • Program a koordinátori jednotlivých prioritných oblastí dunajskej stratégie poskytnú poradenské / informačné aktivity (napr. individuálne konzultácie), alebo podujatia (napr. tematické semináre) pre uľahčenie prípravy návrhov projektov a na podporu žiadateľov v procese vypracúvania návrhov projektov;
  • Ak potrebujete všeobecné poradenstvo o programe, požiadavkách oprávnenosti a vnútroštátnych pravidlách, kontaktujte Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu;
  • Spoločný sekretariát programu v Budapešti poskytuje informácie a poradenstvo k technickej časti výzvy;
  • Koordinátorov jednotlivých prioritných oblastí dunajskej stratégie je možné kontaktovať ohľadom tematického rozsahu projektu.

Spoločný sekretariát Interreg Programu dunajského regiónu pripravil pre vedúcich projektových partnerov informačný webinár, prvý sa uskutoční už 7. decembra 2023 online formou registrácia. Druhý seminár pre vedúcich partnerov je plánovaný na 15. februára 2024 a registrácia bude spustená v januári 2024.


Rovnako na národnej úrovni, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje informačný deň, ktorý detailne predstaví čo je dunajská stratégia, aké sú jej priority, prečo je stratégia dôležitá pre Seed Money Facility a mnoho ďalších dôležitých informácií. Pôvodný termín 7.12.2023 bude presunutý iný termín, ktorý bude oznámený registrovaným účastníkom v priebehu najbližších dní.

Registrácia Informačný deň: Seed Money Facility


Sumárne informácie v kocke:

PREČO SA PRIHLÁSIŤ: NAŠTARTOVANIE PROJEKTOV PRE BUDÚCE FINANCOVANIE

Cieľom SMF je naštartovať projekty, ktoré sú v súlade s prioritami Stratégie EÚ pre dunajský región. Návrhy by sa mali týkať aspoň jednej prioritnej oblasti Stratégie EÚ pre dunajský región. Dôležité je, že SMF nie je len o financovaní – je to odrazový mostík na prípravu projektov pre národné, európske, nadnárodné alebo cezhraničné financovanie, ako aj na prilákanie podpory od súkromných investorov, medzinárodných finančných inštitúcií alebo verejno-súkromných partnerstiev.

NENECHAJTE SI UJSŤ: WEBINÁR HLAVNÉHO ŽIADATEĽA 7. DECEMBRA 2023

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako sa stať hlavným uchádzačom? Pripojte sa k webináru 7. decembra 2023. Je to fantastická príležitosť získať prehľad a vylepšiť svoju projektovú žiadosť.

VZŤAHUJE NA VÝZVU SEED MONEY FACILITY NÁRODNÉ SPOLUFINANCOVANIE?

Áno, všetky potrebné informácie nájdete na webe programu v časti SPOLUFINACOVANIE.


Nové! 30.11.2023 bola spustená Platforma pre projektové partnerstvo Interreg Program dunajského regiónuktorá umožňuje nájsť projektových partnerov či zdieľať projektové nápady medzi rozličnými subjektmi v celom dunajskom regióne