Kontrola projektov

Národný kontrolór pre slovenských partnerov

Funkciu národného kontrolóra pre Interreg Program dunajského regiónu vykonáva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje

Sekcia TP a iných finančných mechanizmov
Odbor programov nadnárodnej spolupráce
Tower 115, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava


Ing. Tomáš Benko
Telefón: +421 2 2092 8514
Email: tomas.benko@mirri.gov.sk

Ing. Martina Denci
Telefón: +421 2 2092 8516
E-mail: martina.denci@mirri.gov.sk  


Pozn.: Prebežnú neoficiálnu kontrolu žiadostí o overenie výdavkov pred jej oficiálnym predložením nevykonávame.


Verejné obstarávanie:

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3 (PDF - 2.66 MB)


Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov - Interreg Program dunajského regiónu, verzia 1.0 (PDF - 3.14 MB)