Dunajská stratégia

Slovenská republika v Stratégii EÚ pre dunajský región (Dunajskej stratégii)


Čo je dunajská stratégia?

Dunajská stratégia je jednou z makro- regionálnych stratégií EÚ pre prepájanie regiónov EÚ, ktoré majú spoločné potreby a čelia rovnakým výzvam. SR je súčasťou EÚ stratégie pre dunajský región. Stratégia je známa aj pod skratkou EUSDR ( EU Strategy for the Danube Region), ale aj pod slovnými spojeniami „Danube region strategy“, „Danube strategy“, „Dunajská stratégia“.

V súčasnosti 4 makroregionálne stratégie:

 • Stratégia pre baltský región
 • Stratégia pre dunajský región
 • Stratégia pre jadransko-iónsky región
 • Stratégia pre alpský región

Viac o EÚ makrostratégiách nájdete tu: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/cooperation/macro-regional-strategies_en


Aké sú ciele a priority dunajskej stratégie?

Dunajská stratégia je postavená na systéme pilierov, ktoré koncentrujú v sebe jednotlivé tématické oblasti (tieto oblasti sa volajú prioritné oblasti – priority areas, s v skratke PA):

I. pilier: Prepojenie dunajského regiónu

 • PA 1a Zlepšenie mobility a multimodality - vnútrozemské vodné cesty
 • PA1b  Zlepšenie mobility a multimodality - cestné, železničné a letecké spojenia
 • PA 2 Podpora udržateľnejších zdrojov energií
 • PA 3 Podpora kultúry a cestovného ruchu, kontakty medzi ľuďmi

II. pilier: Ochrana životného prostredia v dunajskom regióne

 • PA 4 Obnova a udržateľnosť kvality vôd
 • PA 5 Riadenie rizík v oblasti životného prostredia
 • PA 6 Ochrana biodiverzity, krajiny a kvality ovzdušia a pôd

III. pilier: Rozvíjanie prosperity v dunajskom regióne

 • PA 7 Rozvoj znalostnej spoločnosti prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií
 • PA 8 Podpora konkurencieschopnosti podnikov vrátane rozvoja zoskupení
 • PA 9 Investovanie do ľudí a zručností

IV. pilier: Posilnenie dunajského regiónu

 • PA 10 Zvýšenie inštitucionálnej kapacity a spolupráce
 • PA 11 Spolupráca s cieľom podporiť bezpečnosť a riešiť organizovanú a závažnú trestnú činnosť

Kľúčovým dokumentom pre spoznanie cieľov a zámerov („actions“) jednotlivých prioritných oblastí je dokument „akčný plán“, dostupný na linku: https://danube-region.eu/wp-content/uploads/2020/04/EUSDR-ACTION-PLAN-SWD202059-final-1.pdf .Všetky prioritné oblasti (PA) majú koordinačné skupiny, tzv. Priority area coordinators (PACs) a v rámci nich sú zastúpené slovenské inštitúcie, ktoré sa téme venujú. Kontakt na koordinačné skupiny je prístupný tu: https://danube-region.eu/contact/priority-area-coordinators/

Zároveň má stratégia aj národných koordinátorov, ktorý však nemajú v kompetencii jednotlivé prioritné oblasti (tieto riešia PACs), ale koordinujú zastúpenie SR v stratégii.

Zoznam národných koordinátorov je dostupný tu: https://danube-region.eu/contact/national-coordinators/


Prečo sa potrebujem oboznámiť s Dunajskou stratégiou, keď podávam žiadať v rámci Interreg Danube?

 • Okrem toho, že žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EK zakladajú na prínose projektov k spoločným cieľom EÚ, prínos k Dunajskej strátegii je hodnotený v rámci žiadostí o nenávratný finančným príspevok z viacerých aspektov viď. časť „ Programme link with the EUSDR“ a časť hodnotenia „ Assessment procedure“ Aplikačného manuálu 2021-2027  https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/57/eb0a742c65d6fd5a579075a602c376b2f3c66aba.pdf
 • Zároveň špeciálna alokácia SEED MONEY FACILITY, ktorá poskytuje prostriedky na projekty, ktoré sú určená na prípravu väčších projektov, ktoré sa budú uchádzať o financovanie z akýchkoľvek finančných schém/grantov/inštitúcií, je poskytovaná iba v rámci tém, pokrývajúcich priority Dunajskej stratégie.