Rozvoj dunajského regiónu je ešte stále možné podporiť vďaka dvom vyhláseným výzvam z Interreg Programu dunajského regiónu

22.2.2024

Príležitosť posilniť riešenie spoločných výziev v dunajskom regióne je stále tu. Aktuálne sú vyhlásené dve výzvy z Interreg Programu dunajského regiónu v celkovom objeme 42,6 miliónov eur. Túto eurofondovú obálku je možné využiť na zelené investície, podporu kultúry a cestovného ruchu či posilnenie trhu práce.   

„Obe výzvy sú pomocnou rukou pre koordinovaný rozvoj dunajského regiónu, kde ide o vzájomnú spoluprácu a prenos know-how a dobrej praxe medzi jednotlivými štátmi tejto oblasti. Je to šanca na realizáciu takých projektov, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí a posúvajú celý región vpred. Rozvíjajme spoločne prosperitu dunajského regiónu, chráňme spoločne životné prostredie, podporujme kvalitné prepojenia a formulujme riešenia pre trh práce, zamestnanosť, ale aj kultúru či cestovný ruch,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

Aktuálne vypísaná, druhá výzva v novom programovom období z Interreg Programu dunajského regiónu je v objeme 39 miliónov eur. Finančnú podporu poskytuje napríklad na projekty na zvyšovanie odolnosti voči následkom klimatickej zmeny, ochranu prírody, projekty podporujúce trh práce a zamestnanosť, ale aj na podporu kultúry a cestovného ruchu. Podmienkou je zapojenie minimálne troch partnerov z troch rôznych krajín Interreg Programu dunajského regiónu. Dĺžka realizácie projektov je tri roky a veľkosť jedného projektu je približne na úrovni 1,5 – 2,25 milióna eur. Viac informácií o tejto výzve nájdete TU.

Výzva Seed Money Facility vo výške 3,6 miliónov eur poskytuje finančnú podporu pre projekty, ktorých realizácia nepresahuje jeden rok. Podporené môžu byť napríklad návrhy na projekty na ochranu prírody, zlepšenie mobility, podporu udržateľnejších zdrojov energií, kultúry a cestovného ruchu, príprava projektov podporujúcich trh práce a zamestnanosť, ale aj návrhy na projekty na podporu bezpečnosti a riešenie trestnej činnosti. Výzva umožňuje financovanie predprojektovej prípravy. Podmienkou je vytvorenie projektového partnerstva z minimálne dvoch a maximálne piatich krajín Interreg Programu dunajského regiónu. Maximálna veľkosť jedného projektu je 50-tisíc eur v prípade riešenia len povinných častí projektu a 100-tisíc eur v prípade zahrnutia doplňujúcich častí projektu. Viac informácií o výzve nájdete TU.

Záujemcovia môžu v prípade potreby využiť možnosť konzultácií so Spoločným sekretariátom, Národným kontaktným bodom, ktorým je MIRRI SR, či koordinátormi prioritných oblastí dunajskej stratégie (v prípade Seed Money Facility).

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je pri oboch výzvach možné predkladať do 3. apríla 2024, do 14:00.

Interreg Program dunajského regiónu slúži na podporu spoločných výziev v štrnástich členských aj nečlenských štátoch Európskej únie pre približne 115 miliónov obyvateľov. Regiónom pomáha spoločne čeliť výzvam ako sú hospodárska transformácia či zmena klímy. S našimi partnermi z Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska, Moldavska a Ukrajiny sa snažíme vytvárať inovatívny, spoločensky zodpovedný, zelený, lepšie prepojený, sociálnejší a lepšie spolupracujúci dunajský región. Tomu pomáhajú financie z celkového približne 266-miliónového rozpočtu tohto programu.

V minulom programovom období bolo v rámci Interreg Programu dunajského regiónu realizovaných celkovo 72 projektov so zapojením slovenských projektových partnerov. V Seed Money Facility bolo realizovaných celkovo 19 projektov, slovenskí projektoví partneri boli zapojení v dvoch.

V aktuálnom programovom období bolo v rámci prvej výzvy programu schválených 44 projektov so zapojením 53 slovenských projektových partnerov. Tieto projekty pokrývajú množstvo rozmanitých tém, potrieb či výziev regiónu – lepšie prepojenie verejnej dopravy a iných foriem prepravy, budovanie inteligentnej dopravnej siete pre cestujúcich so zdravotným postihnutím či zníženou pohyblivosťou, znižovanie plastových odpadov v povodí Dunaja, posilnenie princípov obehovej ekonomiky v textilnom a módnom priemysle a mnohé ďalšie.


Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR