PART OF THE PATH(S) - Cyklochodníky a chodníky sú cestou k udržateľnosti

27.1.2023

Potreba udržateľnejších foriem cestovania v priebehu rokov vzrástla vzhľadom na podmienky dopravného systému v mnohých oblastiach, najmä mestských. Cyklistika a chôdza sa tak stávajú spôsobom, ako dosiahnuť väčšiu udržateľnosť a posilniť ciele ekologickejšieho a zdravšieho dopravného systému v dunajskom regióne. Tu sú príklady projektov, ktoré sa zamerali na tieto témy. Projekty boli implementované v spolupráci so slovenskými projektovými partnermi v rámci Danube Transnational Programme.

CityWalk

Mestské oblasti bojujú s rôznymi problémami súvisiacimi s emisiami skleníkových plynov, znečistením, vysokým hlukom a dopravnými zápchami. Zlepšenie mestskej mobility a dosiahnutie efektívneho a udržateľného dopravného systému je preto jednou z hlavných výziev, ktorým musia mestá čeliť. Cieľom projektu CityWalk bolo znížiť tieto negatívne aspekty podporou udržateľnejších foriem mobility, ako je chôdza, a navrhnúť rôzne nástroje na prekonanie negatívnych aspektov s cieľom urobiť mestá lepšími, bezpečnejšími a zdravšími miestami pre život.

Danube Cycle Plans

Bicykel je jedným z najudržateľnejších spôsobov cestovania. Žiaľ, nedostatok cyklistických chodníkov a nedostatočná infraštruktúra často neumožňujú širšie a častejšie využívanie bicykla obyvateľstvom. Projekt Danube Cycle Plans mal za cieľ zlepšiť a rozšíriť cyklistickú infraštruktúru, zvýšiť povedomie o cyklistike u širokej verejnosti a načúvať potrebám cyklistov, s cieľom vyvinúť vhodnejšie politiky a ekologickejší a udržateľnejší dopravný systém.

SABRINA

Pri plánovaní a stratégiách sa nedostatočne zohľadňujú výhody, ktoré cyklistika prináša rôznym sektorom, ako sú životné prostredie, zdravotníctvo a doprava. Rozvoj cyklistickej infraštruktúry môže ponúknuť vynikajúce príležitosti, ak sa bude realizovať koordinovaným riadením na národnej a nadnárodnej úrovni. Projekt SABRINA riešil otázku bezpečnosti cyklistickej infraštruktúry, aby bola pre užívateľov bezpečnejšia a lepšie priechodná.


PART OF THE PATH(S)
Cycling and walking paths lead to the path towards sustainability

The need for more sustainable forms of travel has grown over the years, given the conditions of the transport system in many areas, especially urban areas. Cycling and walking thus become a way to meet a greater sustainability and to strengthen the objectives of a greener and healthier transport system in the Danube Region. Here are examples of projects that focused on these themes. The projects were implemented with participation of Slovak partners within the Danube Transnational Programme.

CityWalk

Everyone knows that urban areas present various problems related to greenhouse gas emissions, pollution, high-pitched noise, congestion and traffic. Improving urban mobility and achieving an efficient and sustainable transport system is therefore one of the main challenges that cities have to face. The CityWalk project aimed to reduce these negative aspects by promoting more sustainable forms of mobility, such as walking, and proposed various tools to overcome them, with the purpose of making cities better, safer and healthier places to live.

Danube Cycle Plans

The bicycle is one of the most sustainable means of travel. Unfortunately, the lack of cycling paths and the shortage of infrastructure often do not allow the bicycle to be used more widely and more frequently by the population. The Danube Cycle Plans project aimed to improve and increase cycling infrastructure, raise awareness of cycling in the general public and listen to the needs of cyclists, in order to develop more appropriate policies and a greener and more sustainable transport system.

SABRINA

The benefits that cycling brings to different sectors, such as environment, health and transport, are still poorly taken into account when it comes to planning and strategies. The development of cycling infrastructure can offer excellent opportunities if it is implemented with coordinated management at national and transnational level. The SABRINA project addressed the issue of cycling infrastructure safety (often deficient from this point of view) in order to make them safer and better passable for the users.

By Laura Khamis, Interreg Volunteer Youth