Informačný deň: Výzva Seed Money Facility

20.11.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu organizuje informačný deň k výzve Seed Money Facility.


Čo je Seed Money Facility?

Seed Money Facility predstavuje špeciálnu výzvu v rámci Interreg Program dunajského regiónu, ktorá poskytuje finančné prostriedky na prípravu projektov v témach prioritných oblastí Dunajskej stratégie. Seed Money Facility je v podstate "projekt na prípravu projektov". V každej prioritnej oblasti je alokovaných 300 000 €, ktoré sa rozdelia na malé projekty v objeme do 50 000 € (v prípade prípravy 3 povinných výstupov) alebo do 100 000 € (v prípade prípravy aj ďalších výstupov, okrem povinných).

Čo je dunajská stratégia a aké sú jej prioritné oblasti?

Viac o Dunajskej stratégii a prioritných oblastiach je možné nájsť v kocke na stránke www.danube.vlada.gov.sk,

Zároveň viac detailov je dostupných aj na samotnej webovej stránke stratégie https://danube-region.eu/ .

Kľúčovým dokumentom pre zosúladenie sa s vybranou prioritnou oblasťou je znalosť cieľov a akcií danej prioritnej oblasti. Tieto informácie definuje tzv. Action Plan, ktorý je dostupný na tejto linke: https://danube-region.eu/wp-content/uploads/2020/04/EUSDR-ACTION-PLAN-SWD202059-final-1.pdf

Predkladaný projekt v rámci Seed Money Facility musí reagovať na ciele jednej z prioritných oblastí – je potrebné detailne si naštudovať ciele definované v akčnom pláne.

Čo ďalej s projektom, ktorý vytvorím v rámci Seed Money Facility?

Projekt, projekty alebo časť projektu, ktorý bude vytvorený v rámci Seed Money Facility je následne možné podať v akejkoľvek grantovej schéme (národné, nadnárodné, cezhraničné, medzinárodné grantové schémy, ako je Interreg, Horizon Europe,  ERASMUS +,...., ale aj Program Slovensko, alebo aj EIB – Európska Investičná Banka, tento zoznam nie je vyčerpávajúci)

Prehľad možností financovania je dostupný napríklad na stránkach:


Program podujatia:

12:45 – 13:00

Prihlasovanie sa do MS teams

13:00-13:10

Čo je to Dunajská stratégia a prečo je dôležitá pre Seed Money Facility? Na tieto otázky odpovie národný koordinátor dunajskej stratégie.

13:10-13:25

Predstavenie výzvy Seed Money Facility

13:25 – 14:25

Predstavenie prioritných oblastí Dunajskej stratégie spoločne s koordinátormi prioritných oblastí.

14:25 – 14:30

prestávka

14:30-14:45

Projektová žiadosť a kofinancovanie

14:45 – 15:00

Otázky a odpovede


Link na prihlasovanie sa na seminár: https://forms.office.com/e/4nzD4RG3r3