Výzva ENI na predkladanie projektových návrhov je otvorená/spustená!

Cieľom výzvy ENI je zvýšiť inštitucionálnu kapacitu ukrajinských/moldavských zainteresovaných strán na rozvoj a implementáciu nadnárodných projektov v tematických oblastiach Dunajského programu 2021 – 2027 prostredníctvom posilnenej spolupráce zainteresovaných strán na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 
Nová výzva ENI na predkladanie návrhov sa zameriava na špecifický cieľ 4.1 Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie hlavných spoločenských výziev. S ohľadom na nadchádzajúce nové programové obdobie sa monitorovací výbor rozhodol poskytnúť podporu Moldavsku a Ukrajine v ich úsilí o ďalšie posilnenie svojich kapacít na rozvoj a implementáciu nadnárodných projektov. Vďaka tomu môžu v roku 2021 využiť príslušné fondy dostupné v Dunajskom regióne v 2021 – 2027.
 
Výzva je otvorená od 26. januára do 10. marca do 15:00 SEČ.
 
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch:

 1. COOPERATION PROGRAMME
  Dokument vypracovaný štátmi a regiónmi oblasti pokrytej Dunajským nadnárodným programom a schválený Európskou komisiou, ktorý definuje priority ako aj programovanie a fondy EÚ potrebné na dosiahnutie týchto priorít. Slúži na implementáciu rámca podpory Spoločenstva, okrem iného na to, aby prispela k stratégii Únie pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

  Prílohy:
  Cooperation Programme Version 8.0 (2021) (PDF - 2.05 MB)
  Annex 1 - Glossary (PDF - 550.57 kB)
  Annex 2 - Map andfiguresy (PDF - 1.46 MB)
  CP Executive Summary (PDF - 431.48 kB)
   
 2. APPLICANTS MANUAL
  Príručka pre žiadateľov je súčasťou balíka žiadostí, ktorej cieľom je poskytnúť žiadateľom podrobné a špecifické informácie o programe, požiadavkách projektu, pravidlách oprávnenosti, procesoch podávania žiadostí a hodnotenia, princípoch implementácie projektov a usmerniť ich pri zostavovaní návrhov projektov.

  Prílohy:
  Application Manual (PDF - 1.43 MB)
  Eligibility of expenditures (PDF - 1.02 MB)
  Guidance on how to develop a successful project (PDF - 1.31 MB)
   
 3. CALL ANNOUNCEMENT
  Tento dokument sumarizuje najdôležitejšie informácie týkajúce sa spustenia druhej výzvy na predkladanie návrhov.

  Prílohy:
  Call announcement (PDF - 600.90 kB)
   
 4. GUIDELINES, APPLICATION FORM AND OTHER DOCUMENTS FOR THE SUBMISSION

  Prílohy:
  Application Form (Word) (DOCX - 344.44 kB)
  ASP Declaration (if applicable) (DOC - 34.00 kB)
  Declaration for International Organisations (if applicable) (DOC - 30.00 kB)
  Declaration of pre-financing and co-financing (DOC - 39.00 kB)
  Guidelines for the Application Form (PDF - 3.71 MB)
  LP confirmation and signature (DOCX - 138.49 kB)
  Partnership Agreement (DOCX - 242.72 kB)
  State Aid Declaration (DOCX - 35.17 kB)
  Subsidy Contract (for information purposes) (PDF - 547.77 kB)
   
 5. APPLICATION PROCEDURE
  Žiadosti je potrebné podávať prostredníctvom eMS (programový elektronický monitorovací systém).
   
 6. PROGRAMME SUPPORT
  Program ponúka nepovinné konzultácie o projektových nápadoch. MA/JS s vami prediskutuje relevantnosť nápadu vášho projektu a odpovie na otázky týkajúce sa obsahu, komunikácie a financií. Prosím, rezervujte si stretnutie s Nataliou Liholot, projektovým manažérom DTP MA/JS: natalia.liholot@interreg-danube.eu.
  Okrem toho program zorganizuje 9. februára 2022 seminár pre žiadateľov prostredníctvom platformy Webex (vítaní sú potenciálni vedúci žiadatelia aj projektoví partneri). Registrácia na seminár bude otvorená od piatku 28. januára 2022 a bude prebiehať prostredníctvom webovej stránky. Ak sa prihlási príliš veľa záujemcov, seminár sa bude opakovať.