Projekty

Projekt EcoInn Danube

Vedúcim partnerom projektu EcoInn Danube - Eco-innovatively connected Danube Region (Ekologicky a inovatívne prepojený dunajský región) je Centrum vedecko-technických informácií SR. Okrem toho sa na projekte podieľa aj ďalší partner zo SR – Vedecký park Univerzity Komenského. Ostatní partneri sú rozvojové agentúry a obchodné komory z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Maďarska, Srbska a Bulharska. Medzinárodný projekt sa začal 1. decembra 2016 a skončí 31. mája 2019. Celkový rozpočet projektu je 2 126 924 Eur. 
Všeobecným cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi aktérmi inovácií v oblasti ekologických inovácií s osobitným dôrazom na rozvoj a zavádzanie technológií šetrných k životnému prostrediu v dunajskej oblasti. Výsledkom projektu budú zlepšené podmienky pre spoluprácu medzi aktérmi inovácií, čím sa  podporí tvorba a rozvoj ekoinovácií založených na konkrétnych spoločenských a environmentálnych potrebách. Zavedením inteligentných riešení pre prepojenie hlavných aktérov inovačných ekosystémov bude vytvorené ekologickejšie  a inovatívne obchodné medziregionálne prostredie. Bude podporovaná spolupráca medzi výskumom a vývojom a súkromným sektorom, zameraná na ciele a výsledky. Projekt skončí generovaním praktických ekotechnológií  pripravených na ich použitie. Takisto bude podporovaný nadnárodný prenos poznatkov v oblasti výskumu a vývoja ekoinovacií v dunajskej oblasti.  Projekt tiež zvýši všeobecné povedomie o ekologických problémoch a ekologických riešeniach. Nové riešenia pre globálne enviromentálne a ekologické problémy a potreby budú prezentované predovšetkým v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a úspory energie, ale aj v oblastiach identifikovaných príslušnými aktérmi.
 

Projekt INSiGHTS

Vedúcim partnerom projektu INSiGHTS -INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovného ruchu) je Pons Danubii Európske zoskupenie územnej spolupráce. Ostatní partneri sú univerzity, turistické organizácie a samosprávne kraje z Nemecka, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Maďarska, Rumunska, Srbska a Bulharska. Medzinárodný projekt sa začal 1. Januára 2017 a skončí 30 Júna 2019. Celkový rozpočet projektu je 2 308 170 Eur.Hlavným cieľom projektu je rozvoj existujúcich prírodných a kultúrnych hodnôt v partnerských regiónoch  z hľadiska  zeleného a zdravého cestovného ruchu, a tým aj zvýšenie turistickej návštevnosti.  Hlavným výsledkom projektu bude vypracovanie ôsmych  integrovaných stratégií udržateľného cestovného ruchu, aplikovateľných vo všetkých dunajských regiónoch. Tieto stratégie ponúkajú nové riešenia v troch hlavných oblastiach: (1) riadiace systémy integrovanej turistiky, (2)  koordinovaný rozvoj cestovného ruchu pomocou zelených ciest, (3) podpora zdravého a ekologického životného štýlu. Rozvoj a podpora sietí poskytovateľov cestovného ruchu a vytváranie balíčkov zeleného cestovného ruchu bude rozhodujúci pre zvýšenie počtu ekologicky uvedomelých návštevníkov. Zlepšenie prístupu všetkých subjektov v rámci komplexného cestovného ruchu povedie k lepšej rovnováhe medzi ochranou a využívaním miestnych zdrojov, k zníženiu ekologickej stopy destinácií a tiež významne prispeje k trvalo udržateľnému sociálno-ekonomickému rozvoju v prospech miestnych komunít.