Prvá výzva

Prvá výzva na predkladanie projektov spustená 23.-24. 9. 2015

Prioritné osi Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020:

 

Priorita 1: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región


Špecifický cieľ 1.1: Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie
Zlepšiť inštitucionálne a infraštruktúrne rámcové podmienky a nástroje politiky pre výskum a inovácie na zabezpečenie širšieho prístupu k znalostiam na vývoj nových technológií a rozvoj sociálneho rozmeru inovácií.

Špecifický cieľ 1.2: Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií
Podporiť inovatívne systémy učenia sa na zvýšenie kompetentností zamestnancov v podnikovom sektore, posilniť kultúru podnikateľstva a učenie sa s prispením k lepšiemu plneniu sociálnych potrieb a poskytovaniu služieb vo všeobecnom záujme


Priorita 2: Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre


Špecifický cieľ 2.1: Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov
Posilniť spoločné a integrované prístupy k zachovaniu a manažmentu rozmanitosti prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov v dunajskom regióne ako základ pre stratégie trvalo udržateľného rozvoja a rastu.

Špecifický cieľ 2.2:Podpora obnovy a manažmentu ekologických koridorov
Posilniť efektívne prístupy k zachovaniu, obnove a manažmentu biokoridorov a mokradí nadnárodného významu s cieľom prispieť k lepšiemu stavu z hľadiska ochrany pokiaľ ide o ekosystémy európskeho významu.

Špecifický cieľ 2.3: Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám
Posilniť spoločné a integrované prístupy k ďalšiemu rozvoju a implementácii Plánov manažmentu povodia v Partnerských štátoch v súlade s celkovým Plánom manažmentu povodia Dunaja, aby sa zlepšilo cezhraničné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám s prispením k udržateľnému poskytovaniu ekosystémových služieb.

Špecifický cieľ 2.4:Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika katastrof
Zaviesť efektívnejší systém správy (governance) pre núdzové situácie a zlepšiť pripravenosť verejných orgánov a organizácií civilnej ochrany na lepší manažment prírodných rizík a rizík súvisiacich so zmenou klímy (napr. záplavy, lesné požiare, zosuv pôdy, erózia pôdy, zemetrasenia) a rizík spôsobených ľudskou činnosťou (napr. priemyselné znečistenie rieky v dôsledku havárie) s prispením k udržateľnému poskytovaniu ekosystémových služieb.


Priorita 3: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región


Špecifický cieľ 3.1: Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí
Zlepšiť plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre nízkouhlíkovú/-é a bezpečnejšiu/-e dopravnú sieť a služby, šetrnú/-é k životnému prostrediu, v oblasti programu s prispením k vyváženej dostupnosti mestských a vidieckych oblastí.

Špecifický cieľ 3.2: Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť
Prispieť k energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti v regióne prostredníctvom podpory vyvíjania spoločných regionálnych skladovacích a distribučných riešení a stratégií na zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov.


Priorita 4: Dobre spravovaný dunajský región


Špecifický cieľ 4.1: Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev
Posilniť viacúrovňovú a nadnárodnú správu (governance) a inštitucionálne kapacity a zabezpečiť životaschopné inštitucionálne a právne rámce na efektívnejšiu, širšiu a hlbšiu nadnárodnú spoluprácu v celom dunajskom regióne v oblastiach s významnými spoločenskými výzvami.

Špecifický cieľ 4.2: Podporiť správu (governance) a implementáciu Stratégie EÚ pre dunajský región
Zlepšiť systém správy (governance) a schopnosti a kapacity verejných inštitúcií a kľúčových aktérov zapojených do komplexného nadnárodného vývoja projektu na implementáciu Stratégie EÚ pre dunajský región efektívnejším spôsobom.

Na základe uznesenia vlády SR č. 604/2013 sa Úrad vlády SR stal zodpovedným za prípravu a implementáciu Dunajského nadnárodného programu2014-2020 v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 – 2020.
Dunajský nadnárodný program je programom Európskej únie, ktorý nadväzuje na program pre juhovýchodnú Európu, realizovaný v rokoch 2007 – 2013. Nový Dunajský program bude podporovať spoluprácu v krajinách dunajského regiónu predovšetkým v oblastiach posilňovania výskumu a inovácií, ochrany životného prostredia a zvyšovania energetickej účinnosti a podpory udržateľnej dopravy a rozvoja moderných infraštruktúr. Osobitným cieľom bude podpora implementácie a riadenia dunajskej stratégie.
Dunajský nadnárodný program bude disponovať rozpočtom približne 211 miliónov eur, k čomu treba ešte prirátať prostriedky IPA a ENI. Krajinami zapojenými do programu sú Nemecko (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Srbska, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina.

Program bude finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF a bude sa realizovať v programovom období 2014-2020. Náklady slovenských projektových partnerov môžu byť podporené z prostriedkov ERDF do výšky 85%. Záujemcovia o projektové partnerstvá budú môcť predkladať svoje projektové žiadosti v rámci jednotlivých výziev na predkladanie projektov.

Operačný program Dunajského nadnárodného programu pripravuje Programovací výbor, ktorý zahŕňa zástupcov všetkých partnerských štátov. Funkciu riadiaceho orgánu bude vykonávať Maďarsko. Všetky relevantné informácie budú postupne zverejňované na našej stránke.

Výber externých hodnotiteľov

Národný kontaktný bod oznamuje, že Riadiaci orgán Dunajského nadnárodného programu vyhlásil výberové konanie na zaradenie záujemcov do zoznamu externých hodnotiteľov. Úlohou týchto hodnotiteľov bude posudzovanie kvalitatívnej stránky projektových žiadostí predložených v rámci druhého kola prvej výzvy. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/139
 

Vyhodnotenie prvej výzvy

V dňoch 27. – 28. septembra 2016 sa v Bukurešti uskutočnilo tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru Dunajského nadnárodného programu. V rámci zasadnutia sa okrem iného schvaľovali projekty predložené v rámci prvej výzvy. Z 87 predložených projektov spĺňajúcich formálne kritériá  bolo celkovo schválených, resp. schválených s podmienkou 55 projektov. Z týchto 55 projektov sú slovenskí partneri zastúpení v 37 projektoch. Spolu je slovenských partnerov 55, t.j. dvaja vedúci partneri a 53 projektových partnerov. V priebehu októbra a novembra 2016 vyzýva Spoločný sekretariát vedúcich partnerov na úpravu/doplnenie projektových žiadostí.
 

Zapojenie slovenských partnerov v druhom kole prvej výzvy

V rámci druhého  kolo 1. Výzvy, ktorá bola otvorená v dňoch 29. marca - 9. mája 2016 bolo predložených celkovo 91 projektov. V týchto 91 projektov je spolu 1140 projektových partnerov, z čoho je 82 so sídlom v SR. Boli predložené dva projekty so slovenským vedúcim partnerom. Po ukončení fázy kvalitatívneho hodnotenia sa koncom septembra 2016 uskutoční zasadnutie Monitorovacieho výboru, na ktorom sa budú schvaľovať projekty. Vyhlásenie druhej výzvy je v pláne koncom roka 2016, resp. začiatkom roka 2017.

Prehľad najčastejších formálnych nedostatkov v druhom kole prvej výzvy Dunajského nadnárodného programu

Úrad vlád SR v pozícií Národného kontaktného bodu Dunajského nadnárodného programu po ukončení prvej výzvy informuje potencionálnych žiadateľov druhej výzvy o najčastejších nedostatkoch v procese predkladania projektových žiadostí. Cieľom tejto informácie je vyhnúť sa opakovaniu týchto chýb, ktoré môžu mať za následok vylúčenie partnera projektu alebo vylúčenie celého projektu z procesu hodnotenia. Zároveň žiadame žiadateľov najbližšej výzvy, ktorí si nie sú istí, či sú verejným alebo súkromným subjektom, aby pred predložením projektu konzultovali túto otázku s Národným kontaktným bodom (peter.heriban@vlada.gov.sk alebo danube@vlada.gov.sk).

Prehľad najčastejších formálnych nedostatkov v druhom kole prvej výzvy Dunajského nadnárodného programu (PDF - 422.65 kB)