Často kladené otázky

Otázky a odpovede z Národného informačného dňa programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 dňa 2.10.2015 v Bratislave (PDF - 295.96 kB)
Otázky a odpovede z Národného informačného dňa programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 dňa 14.10.2015 v Košiciach
Otázky a odpovede z Národného informačného dňa Dunajského nadnárodného programu, 20.02.2017, Bratislava (PDF - 230.54 kB)
Otázky a odpovede z Národného informačného dňa Dunajského nadnárodného programu, 23.03.2017, Košice (PDF - 232.13 kB)
Otázky a odpovede zo Seminára k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program a Interreg Stredná Európa, 03.05.2017, Bratislava (PDF - 253.76 kB)
Prehľad často kladených otázok_Danube_jún 2017 (PDF - 312.61 kB)


 • Kedy bude spustená prvá výzva programu spolupráce?
  Prvé kolo prvej výzvy na predkladanie projektov sa plánuje zverejniť počas kick-off konferencie 23.-24. 9. 2015.
   
 • Aké priority a typy aktivít budú podporené v rámci programu spolupráce?
  Priority aj typy aktivít sú uvedené v programe spolupráce, ktorý si môžete stiahnuť tu.

  Program podporí projekty z oblasti rámcových podmienok pre inovácie, podnikových a sociálnych inovácií, prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov, manažmentu ekologických koridorov, vodného hospodárstva a predchádzania povodňovým rizikám, pripravenosti na zvládanie rizika katastrof, dopravných systémov, energetickej bezpečnosti a efektívnosti, zlepšovania inštitucionálnych kapacít pre riešenie významných spoločenských výziev. Program obsahuje aj jeden špecifický cieľ pre podporu tzv. správy a implementácie Dunajskej stratégie.
   
 • Aké sú charakteristiky prvej výzvy?
  • Na rozdiel od predošlého obdobia sú žiadosti vyberané dvojkolovou procedúrou.
  • Prvá výzva je otvorená pre všetky programové priority a špecifické ciele, okrem špecifického cieľa 4.2.
  • Indikatívna finančná alokácia pre prvú výzvu zatiaľ nie je stanovená.
  • Žiadosť bude možné podať kompletne elektronickou formou.
  • Pre podanie žiadosti platia zjednodušené formálne požiadavky.
    
 • Čo je to dvojkolová procedúra?
  Základom prvého kola je „vyjadrenie záujmu – expression of interest (EOI). V druhom kole bude potrebné vyplniť úplný formulár žiadosti.
  Kontinuita medzi prvým a druhým kolom musí byť zachovaná, určité náležitosti ako napr. projektové zameranie nebude možné meniť.
   
 • Aký veľký môže byť rozpočet projektu?
  Odporúčaná veľkosť rozpočtu projektu zatiaľ nebola stanovená.
   
 • Aký počet partnerov má projekt mať?
  Partnerstvo sa musí skladať minimálne z troch finančných partnerov z troch krajín, aspoň dvaja z nich musia pochádzať z oblasti dunajského regiónu.

  Nadnárodné projekty v Dunajskom regióne zahŕňajú štáty:
  1.členské štáty EÚ: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, časť Nemecka, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
  2. nečlenské štáty EÚ: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Čierna hora, Srbsko a časť Ukrajiny.
   
 • Aký druh partnerov je možné prizvať?
  Oprávnenými partnermi sú:

  Súkromné podniky (private enterprises) nie sú oprávnené byť vedúcimi partnermi (Lead Partners – LP), súkromné neziskové subjekty (private non-profit bodies) sú oprávnenými vedúcimi partnermi po splnení dodatočných podmienok.

  • Národné, regionálne a lokálne verejné subjekty (vrátane EZÚS)
  • Subjekty konajúce podľa verejného práva (public-equivalent bodies)
  • Súkromné inštitúcie, vrátane súkromných spoločností, ktoré majú právnu subjektivitu
  • Medzinárodné organizácie činné podľa národného práva jedného z členských štátov programu alebo s určitými obmedzeniami podľa medzinárodného práva
    
 • Aký je rozpočet celého programu a miera spolufinancovania podľa krajín?
  Celkové dostupné prostriedky z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) sú vo výške 202,3 mil. EUR a z IPA (Nástroj predvstupovej pomoci) vo výške 19,8 mil. Eur.

  ​Finančné prostriedky sa prerozdelia v rámci prioritných osí nasledovne:
  Miera spolufinancovania projektov z ERDF je 85 %. V programe sa uplatňuje systém spätnej refundácie vynaložených oprávnených a overených nákladov na projekt.
   
  • Prioritná os 1 - Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región -  28% ERDF a 27% IPA
  • Prioritná os 2 - Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre - 32% ERDF a 31% IPA
  • Prioritná os 3 - Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región - 21% ERDF a 20% IPA
  • Prioritná os 4 - Dobre spravovaný dunajský región - 13% ERDF a 12% IPA
 • Je na Slovensku národné spolufinancovanie projektov?
  Zatiaľ neexistuje národné spolufinancovanie (15 %) projektov na Slovensku.
   
 • Koľko má trvať implementácia projektu?
  Maximálna doba implementácie projektu je 30 mesiacov.
   
 • Kde nájdem Implementačný manuál a Príručku žiadateľa pre prvú výzvu?
  Všetky súbory k 1. výzve na predkladanie projektov budú zverejnené po vyhlásení výzvy.
   
 • V čom spočíva zjednodušenie oproti predošlému obdobiu?
  • Zjednodušené administratívne/formálne požiadavky
  • Zjednodušené administratívne/finančné pravidlá
  • Harmonizovaná terminológia a pravidlá naprieč programami
  • Harmonizované podklady naprieč programami
  • Zjednodušený a jasnejší systém ukazovateľov
  • Prehľadnejšia pomoc pre žiadateľov/prijímateľov
  • Elektronická forma podávania žiadostí a pre monitorovanie pokroku projektu
    
 • Aká existuje podpora pre žiadateľov o projekt?
  • Súbor dokumentov pre 1. výzvu na predkladanie projektov
  • Nadnárodné informačné dni / Fóra pre hľadanie nových partnerov
  • Národné informačné dni
  • Pre vedúcich žiadateľov (lead applicants) zorganizované nadnárodné tréningy
  • Individuálna pomoc pre projektových žiadateľov – Národný kontaktný bod (NCP) /Spoločný sekretariát (JS)
    
 • Kde môžem nájsť partnerov za hranicami pre spoločný projekt?
  Existuje dočasná platforma, ktorá umožňuje vyhľadávať partnerov za hranicami v rámci programu s názvom Provisional Partner Search Platform
   
 • Platforma aj oficiálna webová stránka programu je v procese vývoja. Informácie o novej web stránke budú zverejnené na stránke http://www.danube2014.gov.sk/
   
 • Čo mám robiť, ak chcem pravidelne dostávať aktuálne informácie?
  Napíšte nám Vaše meno, organizáciu, kontaktné údaje (tel. číslo a email) na danube@vlada.gov.sk a my Vás zaradíme do databázy a budeme Vám posielať najnovšie udalosti v programe.


Mám ďalšie otázky
Kontaktovať nás môžete na danube@vlada.gov.sk alebo sa môžete obrátiť priamo na Spoločný sekretariát programu. Kontaktné údaje sekretariátu si viete stiahnuť tu.